Проект
Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан
(Съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга)

Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, обслужваща шест общини –Перник, Радомир, Земен, Трън, Ковачевци и Брезник.

Проектът включва:
- Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 10 300 ЕЖ.
- Изпълнение на нова канализационна система и реконструкция на съществуващата;
- Подмяна на водопроводната мрежа по трасетата на изградената канализационна мрежа;

С реализацията на проекта се прекратява заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника - р. Дунав.

Възложител: Община Тутракан

Стойност на проекта - 25 137 777 лв. без ДДС