Проектиране

  • Проектиране и авторски надзор в областта на инфраструктурните проекти;
  • Извършване на геодезически проучвания и заснемания;
  • Транспортно моделиране.

Управление на проекти

  • Управление на проекти - утвърдените български и международни практики, включително и на Договори в строителството по договорните форми на FIDIC;
  • Инвеститорски контрол;
  • Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
  • Изготвяне на технически паспорти;
  • Одити по пътна безопасност.

Строителен надзор

  • Строителен надзор съгласно българското строително законодателство;
  • Изготвяне на технико-икономически оценки.