Проект
Язовир Студена

Проект: „Рехабилитация на язовир Студена“,
(по Договорните условия на ФИДИК Червена книга)

Язовир „Студена“ е разположен в долината на горното течение на р. Струма на около 15 км от гр. Перник. Строен е в периода 1950 – 1953 г.
Работите по проекта включват рехабилитация на бетоновата контрафорсна стена, преливник с енергогасител, основен изпускател с енергогасител, водовземно съоръжение, напорен тунел, напорен водопровод, проходим тунел, апаратна камера и отливен канал.

Рехабилитацията е изпълнена в условията на непрекъсната експлоатация.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Строителната стойност на договора възлиза на 35 162 190 лева без ДДС

Проектът е финансиран от Световна банка и Държавния бюджет