Проект
Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, обслужваща шест общини –Перник, Радомир, Земен, Трън, Ковачевци и Брезник.

Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, обслужваща шест общини –Перник, Радомир, Земен, Трън, Ковачевци и Брезник.

Системата заема площ от 140 дка, в землището на с. Люлин, община Перник и разполага с модерни съоръжения и инсталации за приемане, сепариране, преработване и депониране на отпадъците на шестте общини.

Възложител: Община Перник

Стойност на проекта - 13 242 166 лв.

Финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013".