Проект
СПСОВ Кубратово

Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово
(по Договорните условия на ФИДИК Жълта книга)

Проектът включва:
- Изграждане на инсталация за анаеробно амониево окисляване (Анамокс инсталация) за намаляване високото съдържание на амоняк в утайковите води от обезводняване на стабилизираната утайка. Анамокс -реакторът е първото в България подобно съоръжение.;
- Инсталация за термална хидролиза на утайката (ТНР) за допълнително третиране на утайките, която стерилизира утайките във вид на течност и стабилизирайки ги чрез пара, спомага за увеличаване производството на биогаз в метантанковете, който се използва за производство на електрическа енергия за СПСОВ. Инсталация за термална хидролиза на утайката е първата на Балканския полуостров.

Възложител: Столична общинa

Строителна стойност: 47 474 777,00 лв. /без ДДС/

Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”