Проект
Рударци

Път III-1003 „Драгичево - Рударци - Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200, основен ремонт (рехабилитация), включително Аварийно укрепване на свлачище в участък от km 4+464 до km 4+917на път III-1003

Проектът възстановява и подобрява транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и подобрява отводняването. Използвана е технология на студено рециклиране. Пътят е двулентов, с габарит и широчина на пътната настилка, варираща от 7.50 m (населено място) и от 5.50 до 6.50 m извън населените места - открит път, преминава през населените места: с.Драгичево, с.Рударци и с. Кладница. Повече от половината път преминава през тежък планински терен – серпентини, криви с малки радиуси и големи надлъжни наклони. По време на строителството се активира свлачище, което е укрепено от пилотно фундирани и анкерирани стоманобетонови стени. Изградена е Контролно-измервателна система (КИС) чрез опорна и контролна мрежа за геодезическо наблюдение на деформациите на изградените противосвлачищни конструкции.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Стойност на проекта - 8 599 313,64 без ДДС