Консултантска услуга във връзка с изпълнение на Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Велико Търново“

Plana Business Cloud изображение и текстов блок

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Велико Търново“  в чийто обхват са следните два обекта:

  • Регионална система за управление на отпадъците, разположена на Площадка No. 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землище на с. Шереметя, общ. Велико Търново“ по договорните форми на ФИДИК „Жълта книга“;

  • Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 KV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни – външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка No. 5 по договорните форми на ФИДИК „Червена книга“.